School tijdens verblijf

Verwachtingen
Al zal een uitwisselingsstudent zelden de beste leerling van de klas worden, u mag wel verwachten dat de uitwisselingsstudent zich inzet. Iedere student moet volledig deelnemen aan het schoolleven met een zo volledig mogelijk lesprogramma; hier horen ook de proefwerken en overhoringen bij. Wel kunnen wij ons voorstellen dat opdrachten enigszins worden aangepast aan het taalniveau van de student. 


Aanwezigheid
YFU staat de uitwisselingsstudenten niet toe om school te verzuimen voor reizen en andere uitstapjes. Voor alle reizen hebben studenten toestemming nodig van YFU. Als individuele reizen tijdens de schooltijd zijn gepland, dan wordt hiervoor door YFU geen toestemming gegeven.  
YFU tolereert geen spijbelgedrag, maar heeft daarbij wel uw hulp nodig.  Van de studenten die naar school gaan verwacht YFU dat zij het volledige schoolprogramma volgen. Veelvuldig spijbelen kan een vervroegde terugkeer tot gevolg hebben. Wij zouden het op prijs stellen als u bij spijbelen dezelfde houding aanneemt als u zou doen ten aanzien van uw eigen kinderen. Dring er ook bij de school op aan absentie van de student bij te houden en aan de bel te trekken als er gespijbeld blijkt te worden. Schakel YFU tijdig in zodat wij op de hoogte zijn en kunnen ondersteunen bij het oplossen van dit probleem.

Proefwerken en cijfers
Het is de bedoeling dat de studenten ook proefwerken en overhoringen maken. Er zijn leerkrachten die iets te veel begrip voor uitwisselingsstudenten hebben en hen uitsluiten van dit soort toetsen. Dit is echter niet de bedoeling. Zij moeten gewoon meedoen, al is het met minder resultaat. Proefwerken zijn een belangrijk deel van het schoolleven, bieden een gespreksonderwerp tussen leerlingen en scheppen een band in de klassen. Het is jammer als uitwisselingsstudenten hier buiten komen te staan, doordat zij ontzien worden. Het is ook de bedoeling dat ze cijfers meekrijgen. Wij zijn van mening dat in het verloop van de rapporten een stijgende lijn te zien moet zijn. Een slecht rapport is niet erg als de student er zijn/haar best voor heeft gedaan. Op een gegeven moment zullen de resultaten beter worden, als de student zich ervoor inzet.

TERUG